Hỏi DLVN khác Kinh dịch, Chu dịch thế nào? Xin thưa: DLVN từ lớp sơ đẳng  đến thái thượng đẳng cũng chỉ nghiên cứu có 3 chữ “Đồng nhi dị”. Xin trích sự khác nhau như sau:

“Dịch Lý Việt Nam không dài dòng kinh điển như các loại Dịch Lý quảng diễn ở các Quốc gia khác . Dịch Lý Việt Nam chỉ có một khám phá rất giản dị nhưng phi thường , một Nguyên Lý đơn sơ nhưng huyền biến , một công thức mộc mạc nhưng là quyền năng của Vũ Trụ ; Công thức của Luật Biến Hoá đó là :

CÁI MỚI = CÁI CŨ + CÁI HƠI KHÁC

Nói cách khác đó là YẾU LÝ ĐỒNG NHI DỊ

Và ta phát biểu : Cái mới là Cái giống mà hơi khác với Cái cũ .

Trích từ trong bài ADLNtheo DLVN