Giảng về:    Đọc ý tượng Dịch  Tam tượng liên quan

I. Thiên diện “Dị Đồng” đang thời diễn ra

Tiểu súc               Khuể                    Trung phu

Dị Đồng               Hỗ trợ                  trung thật

II. Phạm vi Tình lý Cơ Động

Có một bộ ván ngựa ở nhà trước, và 3 người anh em trai ngủ trên đó.

Người 1: anh cả 26 tuổi ngủ nhờ vì ngủ một mình ở nhà sau lạnh lẽo, cô đơn, chưa vợ

Người 2: Em kế 20 tuổi, cao, đen

Người 3: em út, 14 tuổi.

Bộ ván ngựa này thường là nơi ngủ của 2 người em mà thôi.

Vấn đề đặt ra : phát họa vị trí và hướng nằm của mỗi người

III. Lý luận:

Phân tích câu hỏi: Câu hỏi trên được chia ra làm hai giai đoạn nhỏ để giải đáp.

  1. vị trí nằm của mỗi người?
  2. hướng nằm của mỗi người?

Vị trí nằm của mỗi người:

– Đọc ý tượng Dịch: Dị Đồng – Hỗ trợ – Trung thật

– Biến thông Danh ý: Khác phe – Nằm nhờ – Ở giữa

– So sánh tình lý với ý tượng Dịch biến thông: Người thứ nhất khác phe với người thứ 2 thứ 3 nên nằm ở giữa. còn lại người thứ 2 và người thứ 3 thì lấy sự chứa ít (tiểu súc) tuổi làm tình lý.

– Biến thông Danh ý: ít tuổi – nằm dựa – trong vách, do đó người thứ 2 dĩ nhiên nằm ngoài

Hướng nằm của mỗi người:

– Đọc ý tượng Dịch: Dị Đồng – Hỗ trợ – Trung thật

– Biến thông Danh ý: Khác hướng – nằm nhờ – ở giữa

Vậy, người thứ nhất nằm khác hướng với người thứ 2 thứ 3. Dĩ nhiên, người thứ 2 và người thứ 3 cùng nằm một hướng.

Người thứ nhất chánh Tiểu súc hơn (Thiểu số, cô đơn), đồng thời Kiền biến Đoài nên đầu (Kiền) hướng vô cửa sổ (Đoài :thượng khuyết).

IV. Kết quả chiêm nghiệm

Sau đây là sơ đồ vị trí và hướng nằm của mỗi người

V. Luận lý

Khi lý luận phải nương theo ý tượng Dịch luôn luôn, vì Dịch là gần, do đó, trong phạm vi câu chuyện này ta đã bám sát vào ý nghĩa “Dị Đồng” mà nói thì rất chính lý.

Như khi trả lời câu 1 về vị trí nằm ta nói rằng:

Khác phe – nằm nhờ – Ở giữa

Câu nói này vô tư bất kể lớn nhỏ, chưa vợ có vợ, giận vợ đi ngủ riêng cũng được chứ sao?

Kế tiếp, ta lấy sự chứa ít (tuổi) làm tình lý để so sánh giữa người thứ 2 và người thứ 3 và ta lấy ‘Dị Đồng’ để nói về ‘khác hướng’. Nói phe thì khác phe, nói hướng thì khác hướng.

Ngoài ra, khi nói Dịch phải có phạm vi: như nói ở giữa thì phải định rõ thế nào là ở giữa: ở giữa cái gì với cái gì? Nói ở trong thì phải định rõ thế nào là ở trong: ở trong cái gì. Chứ không thể hiểu chết nghĩa vì ở mỗi phạm vi ở giữa, ở trong có nghĩa khác nhau. Nên nhớ: phải có phạm vi so sánh rồi mới nói được Dịch.

trích KDX&N