LỤC THÔNG

Đây không phải là thần chú hay thánh ngôn, bởi vì chúng ta dù học Dịch hay không học Dịch Lý đều có những chứng nghiệm ít nhiều 6 hiện tượng này của trí tuệ và thể xác của mình, để đạt được con người chỉ cần tự khai thác tư năng của mình, Tai thính của Nhạc sĩ, Mắt tinh của Hoạ sĩ, Tâm chính của Đạo sư, Thân xác linh hoạt của Võ sĩ, Văn ngôn lưu loát của Nghệ sĩ …Chỉ riêng Thần Sáng là khó thấy nhất , đôi lúc chính chúng ta cũng cảm nhận được Thần sáng lên ngay trong chính Trí tuệ bình thường của mình , chúng có lúc nó thông minh kỳ lạ , có những Thần Giao Cách Cảm tuyệt diệu ; Đó chính là Thần Thức là phần Âm ẩn tàng sâu kín trong Trí tuệ so với Trí tuệ bình thường phải tư duy phải dùng lý luận được coi là Dương mới thành Ý thành ngôn từ. Thật ra với Dịch Lý cả hai chỉ là một GMHK nhau ; nhờ Trí Tri Cơ Cấu của Ta giao hưởng cùng với TríTri Cơ Cấu của Muôn loài mà có được Lục Thông .

 

1 Tai thính
2 Mắt tinh
3 Thần sáng
4 Tâm chính
5 Thân Xác linh hoạt
6 Văn ngôn lưu loát

 

     Bài viết chỉ nhắc lại Kinh nghiệm này của người xưa đã nhận thức ra rằng khi Trí Tuệ được rèn luyện để có thể theo dõi được Đường Đi Dĩ Nhiên của Tạo Hoá tức Trí-Tri Cơ-Cấu của Muôn loài thì Đức Thần Minh Thần Thức sẽ dẫn Trí-Tri-Ý của mỗi chúng ta đạt được những kết quả này .