TẤT YẾU SỐ 2  

–         Tận lực học hiểu Danh Lý và Danh Được Lý .

–         Luyện Đức Vô Tư còn gọi là Đức Thần Minh Vô Tư.

–         Luyện tập PP phân tích Phạm vi Tình Lý để Chiết tính Tình Ý.

  Phàm người học Dịch đều nên biết (Tất yếu): Mỗi vật đều có một thân hình, mỗi thân hình đều có âm dương, thượng hạ, tả hữu. Khi một dịch tượng đã tính xong là sáu vạch. Thành sáu vạch là thành một Quái Lý, Quái Tượng. Quái Lý đó đối với người nói Dịch, học Dịch, giảng Dịch, thường thường phải ví như là một trạng thái, một cảnh huống, một sự kiện, một khí vận, một vận thế…Dịch Học Sĩ phải nhân Quái Lý ấy mà điều lý trên bất cứ vấn đề nào, có biến thông được như vậy thì mới rõ được cơ vi động tĩnh khắp muôn phương. Chỉ có một Quái Lý rồi người học Dịch đem Quái Lý đó soi vào trên mọi sự, vật, việc mà hội lý quán thông. Biến thông thấy biết được là do ở lòng vô tư. Vô tư có được là do ở tu tâm dưỡng tánh, càng trau dồi thì đức Thần Minh càng tỏ rạng, có thể thấu suốt muôn trùng. Muốn thấu suốt muôn trùng thì trước phải học biết cho rõ nghĩa lý của mỗi Quái Tượng (dịch tượng). Mỗi ngày phải theo dõi quái nghĩa để nhìn biết hiện tượng, ý tượng của quái lý mỗi giờ mỗi khác. Nhiều ngày như vậy thì mở rộng được kiến thức

Người đời khó đạt được dịch là tại chẳng học dịch lý, mà lại chỉ học từ chương chết nghĩa. Và cũng bởi chưa hiểu rõ ràng nghĩa lý của từng quái một mà đã vội vã đi sâu vào dịch. Rốt cuộc sẽ mất lý, mất đường lối, rồi mất lòng tự tín mà đâm ra chán nản cũng nên

 VDCT Trang 24